Ochrana osobních údajů

Společnost FINCLUB PLUS, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2177, sídlem: 739 94 Vendryně 144, identifikační číslo: 25833383 (dále jen „společnost“ či „FINCLUB PLUS, a.s.“), věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Tento dokument má za cíl vás informovat o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu je můžeme předávat a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracování práva.

V rámci své činnosti společnost FINCLUB PLUS, a.s., zpracovává osobní údaje vícero kategorií subjektů údajů, mezi něž patří zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, zákazníci – fyzické osoby/OSVČ (člen klubu/nečlen klubu/obchodní partner), dodavatelé a odběratelé zboží a služeb. Tento dokument ze své povahy poskytuje základní obecný přehled o zpracování osobních údajů ve společnosti FINCLUB PLUS, a.s. S dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se také můžete na společnost FINCLUB PLUS, a.s., prostřednictvím emailu zaslaného na adresu osobni.udaje@finclub.cz

Společnost FINCLUB PLUS, a.s. využívá síťový marketing pro samostatné podnikání prodejců – distributorů, kteří časem vytvářejí mnoho úrovňovou multi-level strukturu, tedy síť prodeje.

 

Organizační struktura – dceřiné společnosti

 

A. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?


Společnost FINCLUB PLUS, a.s. důsledně dbá na to, aby zpracovávala osobní údaje pouze v rozsahu nutném vzhledem k účelu jejich zpracování, a jakékoli zpracování se snaží minimalizovat. Společnost FINCLUB PLUS, a.s., téměř vždy zpracovává vaše identifikační údaje, přičemž těmito jsou zejména vaše jméno a příjmení a dále kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Další osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu zohledňujícím konkrétní účel zpracování, o čemž jste byli informování v souvislosti se získáním vašich osobních údajů. Pokud chcete informace o rozsahu zpracování jakkoli doplnit, kdykoli se můžete na společnost FINCLUB PLUS, a.s. obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu osobni.udaje@finclub.cz

 

B. Na základě jakých důvodů jsou osobní údaje zpracovávány?


Společnost FINCLUB PLUS, a.s. zpracovává vaše osobní údaje jen tehdy, je-li k tomu dán některý z právních důvodů. Ke zpracování může docházet buď:

  • bez vašeho souhlasu nejčastěji na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu společnosti FINCLUB PLUS, a.s. nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  • na základě vašeho souhlasu, pokud byl tento souhlas dán.

Jestliže se nejedná o případ uvedený pod bodem a), společnost FINCLUB PLUS, a.s. bez vašeho souhlasu za žádných okolností žádné vaše osobní údaje nezpracovává.

 

B.1. Zpracování na základě plnění smlouvy


V případě, že je mezi Vámi a společností FINCLUB PLUS, a.s. uzavřena smlouva, nebo v souvislosti s procesem jejího uzavření, je nezbytné, aby společnost FINCLUB PLUS, a.s. zpracovávala vaše osobní údaje tak, aby společnost mohla plnit své práva a povinnosti z této smlouvy. Z tohoto důvodu nepotřebuje společnost FINCLUB PLUS, a.s. k takovému zpracování váš souhlas. Takovou smlouvou může být například pracovní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, jednotlivá smlouva uzavřená s klientem společnosti FINCLUB PLUS, a.s. nebo smlouvy uzavírané s odběrateli či dodavateli zboží a služeb.

Úkolem společnosti FINCLUB PLUS, a.s. je dbát na to, aby na základě tohoto důvodu byly zpracovávány pouze osobní údaje, které jsou vzhledem k uzavřené smlouvě nezbytné, jakož i hlídat to, aby tyto osobní údaje byly aktualizovány a případně vymazávány, jakmile pominuly důvody pro jejich zpracování, tj. zejména v případě ukončení smlouvy s Vámi.

 

B.2. Zpracování na základě plnění právních povinností


Zpracování vašich osobních údajů může být společností FINCLUB PLUS, a.s. uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech může být společnosti FINCLUB PLUS, a.s. stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu uchovávat/zpracovávat, případně zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění povinností společnosti FINCLUB PLUS, a.s. dle jednotlivých právních předpisů, které upravují její činnost. Vzhledem k této skutečnosti ani k tomuto zpracování není potřeba vašeho souhlasu.

Pro bližší představu. Jste-li například zaměstnancem společnosti FINCLUB PLUS, a.s., je společnost FINCLUB PLUS, a.s. povinna určité osobní údaje zpracovávat s ohledem na plnění daňových povinnosti a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

I v tomto případě společnost FINCLUB PLUS, a.s., dbá na to, aby osobní údaje byly zpracovávány v minimálním rozsahu po minimální možnou dobu.

 

B.3. Zpracování na základě oprávněného zájmu


Společnost FINCLUB PLUS, a.s. může vaše osobní údaje zpracovávat i tehdy, je-li toto zpracování v jejím oprávněném zájmu a toto zpracování je přiměřené vzhledem k vašim základním právům a svobodám, resp. tento oprávněný zájem má přednost před vašimi základními právy a svobodami. Ani v tomto případě nevyžaduje právní úprava ke zpracování osobních údajů váš souhlas.

Příkladem takového zpracování může být například zpracování vašich osobních údajů poté, co společnost FINCLUB PLUS, a.s. kontaktujete a dané zpracování nelze podřadit pod zpracování na základě plnění smlouvy. Na základě tohoto oprávněného zájmu je společnost FINCLUB PLUS, a.s. oprávněna zpracovávat také například přiměřené informace o svých zaměstnancích nutné k provádění kontroly jejich činnosti. Za určitých okolností je společnost FINCLUB PLUS, a.s. oprávněn se na vás obracet i s marketingovými a reklamními sděleními, a to i přes to, že jste k tomu nedali souhlas.

Pokud máte pocit, že k jakémukoli zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti FINCLUB PLUS, a.s. dochází neoprávněně, máte právo proti tomuto zpracování podat námitku k Úřadu pro ochranu osobních údajů, přičemž je povinností společnosti FINCLUB PLUS, a.s. prokázat, že tomu tak není. Pokud to společnost FINCLUB PLUS, a.s. neprokáže, je povinna s takovým zpracováním přestat.

 

B.4. Zpracování na základě souhlasu


Pokud jste společnosti FINCLUB PLUS, a.s. poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází ke zpracování i z tohoto důvodu. Veškeré souhlasy, které společnost FINCLUB PLUS, a.s. získává, jsou zcela dobrovolné a vy nejste povinni jej poskytnout. Jeho neudělení nesmí být a není spojeno s pro vás jakkoli nepříznivými důsledky. Již udělený souhlas navíc můžete kdykoli bez jakýchkoli sankcí kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvolání.

Na základě vašeho souhlasu jsou osobní údaje nejčastěji zpracovávány pro marketingové a reklamní účely, spočívající například v zasílání různých reklamních sdělení.

 

B.5. Další důvody zpracování


V konkrétních případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i na základě jiných právních důvodů, o čemž byste měli vždy být s předstihem informováni. V případě, kdy chcete informace o důvodech zpracování jakkoli doplnit, můžete se na společnost FINCLUB PLUS, a.s. obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu osobni.udaje@finclub.cz

 

C. Doba zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje jsou společností FINCLUB PLUS, a.s. zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle této smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo vaše osobní údaje zpracovávané na základě vašeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

Dochází-li ke zpracování na základě vámi uděleného souhlasu, je doba zpracování uvedena v souhlasu, přičemž vy navíc máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

 

D. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?


Společnost FINCLUB PLUS, a.s. získává osobní údaje z převážné většiny přímo od vás. V některých případech mohou být osobní údaje získávány z veřejně přístupných zdrojů.

 

E. Komu jsou osobní údaje předávány či zpřístupňovány?


Společnost FINCLUB PLUS, a.s. je ve vztahu k vašim osobním údajům v postavení správce, což znamená, že právě společnost FINCLUB PLUS, a.s. vymezuje účely zpracování. V souvislosti s činností společnosti FINCLUB PLUS, a.s. mohou být vaše osobní údaje předávány či zpřístupňovány dalším subjektům, a to ať už v postavení zpracovatele či správce.

Těmito subjekty jsou například členové Lékařského grémia, kteří pro Vás zjišťují vhodný doplněk výživy atd..

Společnost FINCLUB PLUS, a.s. dohlíží na to, aby všichni, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovali vysoký standard jejich ochrany. Společnost FINCLUB PLUS, a.s. nepředává osobní údaje žádnému subjektu, u něhož není tento standard zajištěn.

Společnost FINCLUB PLUS, a.s. nepředává a nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

Jelikož je společnost FINCLUB PLUS, a.s. součástí koncernu, dochází rovněž v jeho rámci k předávání osobních údajů.

 

F. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů


V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti FINCLUB PLUS, a.s. určitá níže uvedená práva, které společnost FINCLUB PLUS, a.s. zaručuje.

 

F.1. Právo na přístup


Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost FINCLUB PLUS, a.s. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí dříve předaných dokumentů, neváhejte se v případě nejasností na společnost FINCLUB PLUS, a.s. s žádostí o další informace obrátit.

 

F.2. Právo na opravu


V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

 

F.3. Právo na výmaz


V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti FINCLUB PLUS, a.s. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností FINCLUB PLUS, a.s. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti FINCLUB PLUS, a.s. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

F.4. Právo na omezení zpracování


V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost FINCLUB PLUS, a.s. omezit, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti FINCLUB PLUS, a.s. stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost FINCLUB PLUS, a.s. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

F.5. Právo na přenositelnost


Máte právo získat od společnosti FINCLUB PLUS, a.s. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

 

F.6. Právo vznést námitku proti zpracování


Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti FINCLUB PLUS, a.s. Osobní údaje poté společnost FINCLUB PLUS, a.s. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost FINCLUB PLUS, a.s. na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

 

F.7. Právo odvolat souhlas


Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu, kdykoli máte právo tento souhlas odvolat.

 

F.8 Právo podat stížnost


Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

G. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů


Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu osobni.udaje@finclub.cz

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost FINCLUB PLUS, a.s. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

Proč nakoupit u nás?

Přírodní
produkty

TOP kvalita
produktů

Rostliny z ekologických
oblastí

Více jak 30 let
na trhu

Garance lékařského
grémia